Killan säännöt

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1 § Yhdistyksen nimi on Automaatiotekniikan kilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena
lyhennyksenä käytetään nimeä Autek. Näissä säännöissä siitä käytetäännimitystä kilta. Killan
kotipaikka on Tampere.
2 § Kilta jatkaa 15.11.1988 perustetun Automaatiotekniikan kerhon, sittemmin
Automaatiotekniikan aineyhdistyksen ja sen jälkeen Tampereen teknillisen yliopiston
ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys Automaatiotekniikan killan toimintaa.
3 § Killan tarkoituksena on edistää Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) automaatiotekniikan
opiskelijoiden ja siitä kiinnostuneiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa
jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa.
4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, illanviettoja ja opintomatkoja sekä
harjoittaa tutor- ja julkaisutoimintaa. Kilta hoitaa yhdistyksen tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa
tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä
Tampereen teknillisen yliopistoon, sen hallintoelimiin, henkilökuntaan ja ylioppilaskuntaan.
5 § Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, kerätä
jäsenmaksuja sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. Kilta voi omistaa
toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
6 § Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy
sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Kilta ei
hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.
7 § Killan virallinen kieli on suomi.

II LUKU Jäsenet ja maksut
8 § Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.
9 § Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa
tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt
sekä suorittaa killan jäsenmaksun.
10 § Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on
killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
11 § TTY:n Automaatioalumni ry:n jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan killan tapahtumiin.
12 § Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö.
13 § Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen
pyrkimyksiä. Esityksen tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista
(15) jäsentä.
14 § Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun,
jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1.
kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan
kalenterivuosittain killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous.
Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. Killan kunniajäsenet eivät ole
velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
15 § Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä
on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.
16 § Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai
killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus
kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta killan tarjoamiin
palveluihin enintään puoleksi vuodeksi. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.
17 § Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.
Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
asiassa. Erottamispäätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.
18 § Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä
jäsenyyden ehtoja. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut
erääntynyttä kuluvan lukuvuoden jäsenmaksuaan määräaikana 1.6.-31.10. Kannatusjäsenen
katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kuluvan vuoden
kannatusjäsenmaksuaan määräaikana 1.1.-31.3.
19 § Kilta pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.
20 § Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu
killasta 17 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan
(2/3) äänienemmistöllä.

III LUKU Killan kokoukset
21 § Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset
kutsuu koolle killan hallitus.
22 § Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
– käsitellään hallituksen esittämät toimintakertomus ja tilinpäätös,
– kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille.
23 § Syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:
– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
– puheenjohtaja valitaan yleiskokouksessa äänienemmistöllä. Mikäli puheenjohtajaehdokas ei saa
yli puolia (1/2) äänistä, suoritetaan uusi äänestys, jossa ehdolla ovat kaksi eniten ääniä saanutta
puheenjohtajaehdokasta,
– tarvittaessa tasatilanteet ratkaistaan saman äänimäärän saaneiden ehdokkaiden välisellä
äänestyksellä,
– jos tulosta ei saada useista äänestyskerroista huolimatta, suoritetaan valinta arvalla,
– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat,
– päätetään killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle, käsitellään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
24 § Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus tai killan kokous katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä vaatii sitä
kirjallisesti killan hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa
kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.
25 § Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta
ainakin killan ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on
esitettävä myös esityslista.
26 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
27 § Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan
varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa
äänestää.
28 § Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen
asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi.
Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen
taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja
vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on
asiasta mainittava kokouskutsussa.
29 § Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2)
viikon kuluessa kokouksesta.

IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit
30 § Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.
Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa
äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.
31 § Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää
soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet
ennen äänestyksen suorittamista. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen
saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole
saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä
äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.
32 § Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan
ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun
merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena
olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi
tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.
33 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon
– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät
ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä
– äänestyslippuja, joissa on äänestetty”tyhjää” tai jotka on hylätty.

V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt
34 § Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat
puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia
jäseniä.
35 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää
hallituksen muiden jäsenten tehtävät.
36 § Hallituksen tehtävänä on:
– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta jaomaisuutta
– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
– laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– hyväksyä uudet jäsenet
– kutsua killan kokoukset koolle
– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.
37 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus
järjestäytymiskokouksessaan.
38 § Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen
päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi
läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.
39 § Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen
kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.
40 § Killan kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia ja
toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa
nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja –
henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
41 § Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa
toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.
Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan
tehtävästään kesken toimikautta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan
tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

VI LUKU Hallinto ja talous
42 § Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2)
toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajan ollessa estynyt hänen tilallaan toimii henkilökohtainen
varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on
kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla tai heidän tilallaan toimivilla varatoiminnantarkastajilla on
läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä
liittyviä asioita..
43 § Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään
neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä.
Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan
muulloinkin tutustua killan talouteen ja hallintoon.
VII LUKU Erityisiä määräyksiä
44 § Killan jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia killan päätöstä kiltaa vastaan ajettavalla
kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa
päätöksen sisältöön tai muuten killan jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten killan sääntöjen
tai yhdistyslain vastainen. Oikeus moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa
myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on toimitettava killan hallitukselle kolmen
kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.
45 § Killan tunnuksista ja merkeistä päättää killan kokous.
46 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on
vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä
hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten
tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.
47 § Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä
kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys
on mainittava kokouskutsussa.
48 § Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi luovutetaan sen varat ja omaisuus Tampereen
teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen
tarkoitukseen. Mikäli Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut
toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 3 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen
purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.
49 § Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.
50 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin