Killan säännöt

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Automaatiotekniikan kilta ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä Autek. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Tampere.

2 § Kilta jatkaa 15.11.1988 perustetun Automaatiotekniikan kerhon, sittemmin Automaatiotekniikan aineyhdistyksen ja sen jälkeen Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys Automaatiotekniikan killan toimintaa.

3 § Killan tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston (TUNI) automaatiotekniikan opiskelijoiden ja siitä kiinnostuneiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia sekä ajaa jäsentensä etuja opintoihin liittyvissä asioissa.

4 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, illanviettoja ja opintomatkoja sekä harjoittaa tutor- ja julkaisutoimintaa. Kilta hoitaa yhdistyksen tiedotusta julkaisemalla tarvittaessa tiedotteita, lehteä tai muuta aineistoa. Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin sekä Tampereen yliopistoon, sen hallintoelimiin, henkilökuntaan ja ylioppilaskuntaan.

5 § Toimintansa tukemiseksi kilta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. Kilta voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

6 § Kilta voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Kilta ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

7 § Killan virallinen kieli on suomi.


II LUKU Jäsenet ja maksut

8 § Killan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

9 § Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Tampereen yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun

10 § Luopuessaan killan jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

11 § TTY:n Automaatioalumni ry:n jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan killan tapahtumiin.

12 § Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

13 § Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen tekee killan hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisitoista (15) jäsentä.

14 § Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan. Killan kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan kalenterivuosittain killalle kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Kannatusjäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden loppuun. Killan kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan jäsenmaksua, vaikka olisivat myös yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

15 § Jäsen voi erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai killan kokouksen pöytäkirjaan. Erotessaan jäsenen tulee maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on killalle sekä luovuttaa killalle kuuluva omaisuus.

16 § Jos killan jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa killan toimintaa tai killan edustajana tai killan järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osanoton killan järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta killan

tarjoamiin palveluihin enintään puoleksi vuodeksi. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

17 § Killan kokous voi erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

18 § Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kuluvan lukuvuoden jäsenmaksuaan määräaikana 1.6.–31.10. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen killasta, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan määräaikana 1.1.-31.3.

19 § Kilta pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

20 § Killan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu killasta 17 § mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.


III LUKU Killan kokoukset

21 § Killan kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus.

22 § Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– käsitellään hallituksen esittämät toimintakertomus ja tilinpäätös,

– kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

23 § Syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:

– valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,

– valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat,

– päätetään killan jäsenmaksun suuruus seuraavalle lukuvuodelle ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle, käsitellään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

24 § Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli killan hallitus tai killan kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti killan hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

25 § Killan kokouksista on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) arkipäivää ennen kokousta ainakin killan ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

26 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

27 § Killan kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet killan varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

28 § Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

29 § Killan kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.


IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit

30 § Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa. Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

31 § Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

32 § Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

33 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon

– äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä

– äänestyslippuja, joissa on äänestetty ”tyhjää” tai jotka on hylätty.


V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

34 § Killan toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja neljästä kymmeneen (4-10) muuta jäsentä, joiden tulee olla killan varsinaisia jäseniä.

35 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

36 § Hallituksen tehtävänä on:

– johtaa killan toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

– valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset

– laatia killan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

– hyväksyä uudet jäsenet

– kutsua killan kokoukset koolle

– päättää muista asioista, joita ei ole määrätty killan kokouksen päätettäviksi.

37 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus järjestäytymiskokouksessaan.

38 § Killan hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

39 § Killan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden killan varsinaiselle jäsenelle.

40 § Killan kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös killan ulkopuolinen henkilö. Killan kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

41 § Perustellusta syystä killan kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikautta, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Perustellusta syystä killan hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikautta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


VI LUKU Hallinto ja talous

42 § Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Killan hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajan ollessa estynyt hänen tilallaan toimii henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajilla tai heidän tilallaan toimivilla varatoiminnantarkastajilla on läsnäolo- ja puheoikeus killan ja hallituksen kokouksissa, jossa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

43 § Killan kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus killan hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua killan talouteen ja hallintoon.


VII LUKU Erityisiä määräyksiä

44 § Killan jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia killan päätöstä kiltaa vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten killan jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten killan sääntöjen tai yhdistyslain vastainen. Oikeus moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on toimitettava killan hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

45 § Killan tunnuksista ja merkeistä määrätään merkkiohjesäännöllä, josta päättää killan kokous.

46 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

47 § Kilta purkautuu, jos kilta tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

48 § Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi luovutetaan sen varat ja omaisuus Tampereen ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli Tampereen ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan killan varat 3 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.

49 § Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

50 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.